CID strategi 2023

Crop Innovation Denmark

De betydelige klima- og miljøudfordringer vi – som samfund – står overfor kalder på handling – også i fødevareproduktionen. Et stort bidrag til at løse disse udfordringer på en solid bæredygtig måde er ved fortsatte forbedringer indenfor planternes genetik. Afgrødernes genetik er udgangspunktet i planteproduktionen, og samspillet mellem genetik, management og miljøfaktorer har stor betydning for både bæredygtighed og produktivitet. Dermed kan genetiske forbedringer i de afgrøder vi dyrker i dag og i fremtiden skabe store fordelagtige miljø- og klimaeffekter samt løfte værdiskabelsen – både direkte i planteproduktionen og i de efterfølgende led i den globale fødevareproduktion.

Crop Innovation Denmark (CID) er et formelt offentlig-privat partnerskab. Partnerskabet består af planteforædlingsvirksomhederne DLF, Danespo, Nordic Seed og Sejet Planteforædling, Københavns Universitet og Aarhus Universitet, samt Landbrug & Fødevarer. CIDs formål er at styrke forsknings- og innovationssamarbejdet mellem partnerne og sætte den strategiske dagsorden.

Læs hele Crop Innovation Denmarks strategi her 

To read an English version of the Crop Innovation Denmark strategy please follow this link

 

Vision:

Danske planteforskningsmiljøer skal præstere forskning på højt internationalt niveau, der finder direkte anvendelse i forædlingssektoren og åbner nye fremtidige forretningsområder. I krydsfeltet mellem offentlig og privat forskning og innovation genereres ny anvendelig viden og værktøjer, som:

 • Accelererer forædlingsfremskridtet med henblik på at løse udfordringer i planteproduktionen
 • Øger danske planteforædlingsvirksomheders konkurrenceevne
 • Stimulerer og fremmer erhvervsrettet forskning i verdensklasse
 • Imødekommer nye trends i bioøkonomien

Dette vil føre til, at danske forædlingsvirksomheder er verdensførende med hensyn til at forædle afgrøder, der:

 • Giver højere og mere stabilt udbytte
 • Er mere robuste, har et reduceret behov for input af pesticider og har bedre næringsstofudnyttelse
 • Er sundere og af højere kvalitet til foder, fødevarer og nonfoodformål
 • Er tilpasset til fremtidens produktion under ændrede klimaforhold og bidrager til løsningen af samfundets klima- og miljøudfordringer.

Mission:

CID vil skabe videnmæssig og kommerciel mérværdi i partnernes forsknings- og udviklingsaktiviteter. Dette realiseres gennem:

 • Prioritering, koordinering og iværksættelse af relevante initiativer
 • Tilvejebringelse af den nødvendige funding
 • Udnyttelse af faglige og infrastrukturelle synergier
 • Uddannelse, kompetenceopbygning og internationalisering
 • Prioritering af planteforædlingsforskning som en del af løsningen på udfordringer i jordbruget og samfundet